หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน 

 

ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองสู่ภูมิภาคเริ่มมีมากขึ้นจากเดิมการจุกตัวขอเมืองอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลการขยายตัวนี้เกิดจากทั้งนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้นและยังจัดให้มีการใช้ข้อได้เปรียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นการขยายตัวโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เข้ามาตั้งในภูมิภาคเพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ใกล้ปัจจัยการผลิตเหตุเหล่า นี้ทำให้เกิดการกระจายตัวของภาคธุรกิจสู่ภูมิภาคมากขึ้นเมื่อมีการกระจายตัวย่อมเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้นักธุรกิจท้องถิ่นต้องการพัฒนาความรู้ใหม่ทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดการตัดสินใจบนฐานของความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนแข่งขันอยู่ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นๆมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากขึ้นข้อมูลธุรกิจที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจนอกจากนี้การกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ภูมิภาคก็ทำให้ภาครัฐเองมีความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งข้อมูลเป็นของตนเอง หรือ การเสาะแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นย่อมมีต้นทุนที่สูงสำหรับ หน่วยงานหนึ่งๆและโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นความสำคัญของเป็นกลไก ในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานจึงริเริ่มการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีความ ได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใจสภาพความเป็น จริงในภูมิภาค นอกจากการเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม แล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคคลากรของคณะให้มีความสามารถวิจัย ในเชิงลึกโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคเป็นสำคัญ และยังนำมาซึ่งความมือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์ กลางขององค์ความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์อีกด้วยวัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2. เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม


3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ


4. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาค


5. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาค ธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศ


วิสัยทัศน์ 

 

        “Information centric of GMS”


พันธกิจ

   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านธุรกิจและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

   

   เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่ทันสมัยสู่สังคม


 

โครงสร้างองค์กร

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การ บริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


หนังสือรับรองศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย


 

หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้


 

1)             คุณมยุรี   ทิพย์สิงห์                                                ที่ปรึกษา 

 

2)      รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

3)      ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์   มหาสุวีระชัย          รองผู้อำนวยการฝ่าย Research Capability

4)      ดร.นิ่มนวล  ผิวทองงาม                รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์อาเซียน

5)      ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์               รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

6)      รศ.อนงค์นุช  เทียนทอง               กรรมการ/นักวิจัย

7)      ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์               กรรมการ/นักวิจัย/หัวหน้าโครงการอีสานโพล

8)      ผศ.ศิริลักษณ์  ศุทธชัย                กรรมการ

9)      รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี                  กรรมการ 

10)      อ. ดร.ปวีณา  กองจันทร์             นักวิจัย 
11)      อ. ดร. พัชราภรณ์  มหาสุวีระชัย        นักวิจัย

12)      อ. ดร. ศิวาพร ฟองทอง              นักวิจัย

13)      อ. ดร. ปณัทพร  เรืองเชิงชุม          นักวิจัย

14)      อ.ดร.วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์           นักวิจัยรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย

 

1)      ว่าที่ร.ต.ญ.ณิชานันท์   เอี่ยมเพ็ชร         นักสารสนเทศ/ผู้ประสานงานศูนย์วิจั 

2)      นางสาวศุทธีญา   นพวิญญูวงศ์             เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

3)      นางทฤทธิยา จันทร์หอม                  เจ้าหน้าที่สถิติ

4)      นางสาวสุขุมาภรณ์  นิธีธราดล              เจ้าหน้าที่สถิติ 

5)      นางสาวศิริพรรณ  ยศปัญญา               ผู้ช่วยวิจัย       

6)      นางสาวกนกพร  ทีบัว                   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 

7)      นางสาวกมลชนก  มากเจริญ                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 

8)      นางสาวปนัดดา   แสวง                   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บัญชี

9)      นางสาวเบญจพร  มีหาพันธ์                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ บัญชี

10)            นางสาวชนิกานต์    ภูกัณหา                                       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  บัญชี 

11)      นางสาวพนิดา  เจษบำเพ็ญกุล               Process Engineer 

12)      นายพลากร  ประคำทอง                   Supply Chain Specialist

13)       นายศุภกานต์  หอมคำพัด                  Supply Chain Specialist