บริการของเรา :

 • อีสานโพล
 • สำรวจความถึงพอใจ / สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • งานวิจัยสังคมในภาคอีสาน
 • การสร้างแบบจำลองและการวิจัยการวิเคราะห์
 • การตลาดการวิจัย
 • บทวิเคราะห์ ( สินค้าเกษตร , ธุรกิจอาเซียน , อื่น ๆ )
 • จัดทำข้อมูล / โปรมแกรมวิเคราะห์ ( http://www.gmskku.com)
 • จัดทำข้อมูลประกอบการลงทุน / สารสนเทศสังคมเพื่อการตัดสินใจ
 • ดัชนีเตือนภัยธุรกิจ
 • ดาวน์โหลดข้อมูล
 • จัดประชุมสัมมนา
 • บริการด้านวิชาการ
 • บริการอื่น ๆ

ที่เราให้บริการ :

 

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • บริษัท / ธุรกิจ
 • นักวิชาการและนักศึกษา
 • สื่อต่างๆ
 • อื่นๆ

 

 

 

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002

โทรศัพท์ 0-4320-2566

โทรสาร 0-4320-2567

email : ecber.kku@gmail.com

ติดต่อเรา

Type the characters you see in the picture below