วันนี้ (11 สิงหาคม 2560) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “น้ำท่วมอีสาน 2560 พบ ครัวเรือนอีสานร้อยละ 68.0 เดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยครัวเรือนที่เดือดร้อนมากและต้องการให้รัฐบาลเยียวยามีประมาณร้อยละ 13.6 ครัวเรือนละ 5,000-8,000 บาท ครัวเรือนร้อยละ 54.2 เห็นว่ามีการเตือนภัยที่ดี  ร้อยละ 61.1  พอใจกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 71.6 เห็นว่านายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องลงพื้นที่น้ำท่วม  และร้อยละ 20.7 ได้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือแล้ว

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทัศนะคนอีสานเกี่ยวกับน้ำท่วมภาคอีสานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,477 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัดรายละเอียดดังนี้