There are no translations available.

 “คนอีสานจะเลือก สส. แบบใด”

 

 

 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง คนอีสานจะเลือก สส. แบบใด พบกลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้ง สส. ช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 เหมาะสมที่สุด คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัครคือเหตุผลหลักในการเลือก สส. โดยมีแนวโน้มจะเลือกนักการเมืองประสบการณ์สูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และหากมีการจัดมหรสพช่วงหาเสียงกลุ่มตัวอย่างอยากรับชม ต่าย อรทัย หมอลำประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำระเบียบวาทะศิลป์ ลำไย ไหทองคำ และหมอลำเสียงอีสาน มากที่สุด

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนอีสานกับการเลือกตั้ง สส. ครั้งหน้า ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายะเอียดเพิ่มเติม ดังไฟ์ที่แนบมานี้