There are no translations available.

พรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน

 

  

  •     วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง พรรคที่ชอบและนโยบายที่ใช่ของคนอีสาน พบว่า ในการเลือกตั้ง สส. ปี 2562 ที่จะมาถึง กลุ่มตัวอย่างคนอีสานมีแนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยมากที่สุด รองลงมา คืออนาคตใหม่ ไทยรักษาชาติ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ ตามลำดับ  โดยปัญหาและความท้ายทายของภาคอีสานที่สำคัญที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1) ภาคอีสานมีจำนวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้  2) ปัญหาเศรษฐกิจของภาคอีสานมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เทียบกับภาคอื่นๆ มากขึ้น และ 3)ปัญหาภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทำให้มีผลิตภาพต่ำ”  ขณะที่นโยบายที่โดนใจชาวอีสานมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ 1) การประกันรายได้เพื่อชีวิตที่มั่นคง  2) นโยบายเกษตรก้าวหน้าปลดหนี้เกษตรกร  3)กระจายอำนาจให้จังหวัดและประชาชน  4)ตั้งกองทุนแบ่งกำไรชาวนา 70%” และ 5)เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร (ผลิตพืชปลอดสารพิษ)
  • อ่านต่อ