There are no translations available.

 

 

วันนี้ (12 ก.พ. 64) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ความหวังการพัฒนาจากการเลือกตั้งเทศบาลนครขอนแก่น” ผลสำรวจพบว่า คนเมืองขอนแก่นจะออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งเทศบาลนครขอนแก่นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้อย่างแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 48.8 นอกจากนี้พบว่าแนวโน้มที่คนเมืองขอนแก่นเกินครึ่ง (ร้อยละ 56.0) จะโหวตเลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีหน้าใหม่ ปัจจัยสำคัญในการเลือกนายกเทศมนตรี 3 ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านนโยบายหาเสียงของผู้สมัคร ปัจจัยด้านประวัติและผลงานของผู้สมัคร และด้านสังกัดกลุ่มการเมืองที่ชอบ สำหรับนโยบายและประเด็นการพัฒนาที่คนเมืองขอนแก่นให้ความสำคัญมากที่สุดต่อการเลือกนายกเทศมนตรี คือ นโยบายด้านการแก้ปัญหาแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด และโจรขโมย ด้านการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงจัดสอบ ด้านระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายและราคาไม่แพง ด้านการแก้ปัญหาถนนชำรุด ถนนแคบ ด้านการซื้อวัคซีนโควิดด้วยงบเทศบาลฯ ด้านการแก้ปัญหาการระบายน้ำท่วมขัง ด้านการจัดการขยะและความสะอาดของเมือง และด้านการจัดพื้นที่ทำมาหากินและค้าขายด้วยค่าเช่าที่ถูก

        ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นคนในเทศบาลนครขอนแก่นที่มีต่อการเลือกตั้งเทศบาลนครขอนแก่นและการพัฒนาที่อยากเห็น ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 955 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 4 เขต 95 ชุมชน โดยผลสำรวจเป็นดังนี้

 

อ่านต่อที่นี่