พาณิชย์ขับเคลื่อน "หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์” ชูต้นแบบชัยภูมิ "Organic Valley” แห่งแรกในไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งได้กำหนดมียุทธศาสตร์สำคัญไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3) พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 4) พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ 

 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ "Organic Village” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการปีละ 4 หมู่บ้าน จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ในการสำรวจและประเมินการดำเนินงานและการทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน Organic Village ตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) โดยจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเองและนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่าย ผลผลิตมีศักยภาพและสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง ผู้นำหมู่บ้านมีทัศนคติ/จิตอาสาตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์และให้ความร่วมมือที่ดีและมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แล้วทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และหมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม 
 
โดยในปี 2560 กรมการค้าภายในมีแผนที่จะดำเนินการในการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดนครพนม ชัยภูมิ ลพบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและประเมินแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และหมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
"Organic Valley” จังหวัดชัยภูมิ เป็นหุบเขาที่แยกตัวออกมา ประกอบด้วย หมู่บ้านหนองหอย หมู่บ้านหนองแก หมู่บ้านภูมิมะค่า หมู่บ้านห้อหว้า หมู่บ้านหัวนาคำ หมู่บ้านกุดชุมแสง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีการขยายตัวการผลิตอินทรีย์พร้อม ๆ กัน ในหลาย ๆ กลุ่ม ในหุบเขา เพื่อนำไปสู่การผลิตอินทรีย์ทั้งหุบเขานี้ มีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีจุดเริ่มจากกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand พ.ศ. 2560 นอกจากการทำฝ้ายอินทรีย์ แล้วยังมีการปลูกผลผลิตอินทรีย์อื่น ๆ ได้แก่ ข้าว ใบหม่อน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง ฝ้าย ซึ่งกลุ่มนี้ได้ผลักดันให้เกิดการผลิตเกษตรอินทรีย์กระจายตัวไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ โดยการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตอินทรีย์ และช่วยเหลือในการจัดหา/เชื่อมโยงการตลาด โดยใช้การตลาดนำการผลิต ช่วยให้เกิดการเกื้อกูลการผลิตระหว่างกลุ่ม/การผลิตอินทรีย์และการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตอินทรีย์ผ่านเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนให้มีการขยายการปลูกเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการตลาด โดยใช้การตลาดนำ เชื่อมโยงการตลาด ให้แก่เกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการทำ MOU กับตลาด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจเรื่องราคาเป็นขั้นบันได สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ สนับสนุนการแปรรูปนวัตกรรมต่อไป และระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์กำหนดได้จัดงาน Organic & Natural EXPO 2017 ขึ้น ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของ "Organic Valley” จังหวัดชัยภูมิ และนำสินค้ามาจำหน่ายมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th
 
News image

Myanmar in 2013: Law vs. Business Practice -- An Insider’s View

News image

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน

News image

ผลงานผ่านสื่อ E-BOOK

News image

ประกาศผล E-SAAN POLL PROJECT YOUNG CHILL

News image

Call for Candidacas