There are no translations available.

 

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน 
         

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน 

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐและภาคเอกชนในอีสาน” โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลดีมากกว่าผลเสีย และต้องการให้ภาครัฐสร้างความเข้าใจด้านผลกระทบและการรับมือให้มากขึ้น...

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านในไฟล์ประกอบ 


 

 
News image

Myanmar in 2013: Law vs. Business Practice -- An Insider’s View

News image

การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอีสาน

News image

ผลงานผ่านสื่อ E-BOOK

News image

ประกาศผล E-SAAN POLL PROJECT YOUNG CHILL

News image

Call for Candidacas