ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

ชื่องานวิจัย : กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย

ผู้ทำการวิจัย : ภาดล อามาตย์

รายละเอียด : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความสามารถหลักในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย วิเคราะห์หากลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในแข่งขัน และกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย ซึ่งผู้วิจัยใช้