ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : ประเภทของสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ทำการวิจัย : อรมาลัย นาสมตรอง

รายละเอียด : การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประเภทของสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ มาจำแนก ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนนิสิตนักศึกษาเพศชายและเพศหญิ , 13/10/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น