ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาสะดืออีสาน

ผู้ทำการวิจัย : มัลลิกา ทิวะสิงห์

รายละเอียด : การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาสะดืออีสาน ในขั้นตอนต่อไปนี้คือ จำแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และเพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาสะดืออีสาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง ( Sampling me , 13/10/10 )

ดูรายละเอียดงานวิจัยทั้งหมด

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น