ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : การศึกษา การจัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มีดจากเหล็กแหนบ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ผู้ทำการวิจัย : ธิดาดาว ตั้งทวีสิน

รายละเอียด : การศึกษา การจัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มีดจากเหล็กแหนบ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการจัดการด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์มีดจากเหล็กแหนบ ลักษณะลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมในการเลือกซื้อของ , 13/10/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น