ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : ตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้ายาสีฟัน

ผู้ทำการวิจัย : ปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์, ก่อพงษ์ พลโยราช

รายละเอียด : งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าผู้บริโภคมีการรับรู้การวางตำแหน่งทางการตลาดของตราสินค้ายาสีฟันคอลเกต เดนทิสเต้ ใกล้ชิด ดอกบัวคู่ ดาร์ลี่ และวิเศษนิยม อย่างไร โดยทำการวิจัยแบบสืบเสาะ (Exploratory Research) เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น