ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพทางต้นทุน ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี Data Envelopment Analysis

ผู้ทำการวิจัย : นายอนุกุล กฤติยารัตนวงศ์

รายละเอียด : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชน โดยกรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสนอ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้ง

, 15/06/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น