ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน เกาะภูกระแต ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ทำการวิจัย : อาจารย์ ดร. ปริวรรต สมนึก

รายละเอียด : การวิจัยเพื่อพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว (2) ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ และ(3)วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้วยว , 03/06/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น