ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

There are no translations available.

ชื่องานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้าอาหารกับจุดดึงดูดใจ และบุคลิกภาพตราสินค้าในโฆษณานิตยสาร

ผู้ทำการวิจัย : ชาญวิทย์ มวลมนตรี

รายละเอียด : การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้าอาหารกับจุดดึงดูดใจและบุคลิกภาพ ตราสินค้าในโฆษณานิตยสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาโฆษณา ผ่านการใช้แผ่นวิเคราะห์ข้อมูล (Tally Sheet) กลุ่มปร , 03/06/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น