รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2561

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561