There are no translations available.

บริการของเรา :

 • อีสานโพล
 • สำรวจความถึงพอใจ / สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • งานวิจัยสังคมในภาคอีสาน
 • การสร้างแบบจำลองและการวิจัยการวิเคราะห์
 • การตลาดการวิจัย
 • บทวิเคราะห์ ( สินค้าเกษตร , ธุรกิจอาเซียน , อื่น ๆ )
 • จัดทำข้อมูล / โปรมแกรมวิเคราะห์ ( http://www.gmskku.com)
 • จัดทำข้อมูลประกอบการลงทุน / สารสนเทศสังคมเพื่อการตัดสินใจ
 • ดัชนีเตือนภัยธุรกิจ
 • ดาวน์โหลดข้อมูล
 • จัดประชุมสัมมนา
 • บริการด้านวิชาการ
 • บริการอื่น ๆ

ที่เราให้บริการ :

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • บริษัท / ธุรกิจ
 • นักวิชาการและนักศึกษา
 • สื่อต่างๆ
 • อื่นๆ