วันนี้ ( 7 กรกฎาคม 2560) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "คะแนนรางวัลแห่งปีของคนอีสาน ครึ่งปีแรก 2560” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,203 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 13 รางวัล (แบบไม่มีตัวเลือกให้) ทั้งนี้จะนำคะแนนในการสำรวจครึ่งปีแรกนี้ไปรวมกับการสำรวจในปลายปีเพื่อสรุปคะแนนอีกครั้ง และจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้   รายละเอียดดังนี้