รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี  2560

               วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2560) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2560” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี  ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม และ 14-17  ธันวาคม  2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,548 ราย อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามสัดส่วนและโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้