วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด 19 ต่อแรงงานและผู้ประกอบการอีสาน” พบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 แรงงานและผู้ประกอบการอีสานยังคงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวในระดับสูง โดยประเด็นที่สร้างผลกระทบและความลำบากให้กับครอบครัวมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ  เงินเดือน/รายได้/ยอดขายลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น และการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือการขนส่งสินค้า  โดยกลุ่มอาชีพราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับความต้องการการช่วยเหลือและการดำเนินการของภาครัฐ มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ  ตรวจหาการติดเชื้อโควิดแบบเชิงรุก (ฟรีและทั่วถึง) เร่งจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ และคลายล็อก/อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกห้ามไว้ให้เร็วขึ้น

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด 19 ต่อแรงงานและผู้ประกอบการอีสาน และสำรวจความต้องการความช่วยเหลือและสิ่งที่รัฐควรดำเนินการ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม  2563 จากกลุ่มตัวอย่างแรงงานและผู้ประกอบการ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 760 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

ในการวัดระดับความลำบาก ดัชนีชี้วัดมีค่าระหว่าง 0 – 100 โดย 0 คือลำบากน้อยที่สุด และ 100 คือลำบากมากที่สุด รายละเอียดแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

อ่านต่อ