วันนี้ (20 กรกฎาคม 2566) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2566 ครึ่งปีแรก การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี  ในสาขาต่างๆ 12 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,055 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด และจะทำการสำรวจอีกครั้งในช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนทั้งปี
การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 12 รางวัล (แบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก แต่ละรางวัล มีดังนี้

 

 

 

อ่านต่อที่นี่...