เสียงสนับสนุนรัฐบาล : สัมภาษณ์ อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์