พาณิชย์ขับเคลื่อน "หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์” ชูต้นแบบชัยภูมิ "Organic Valley” แห่งแรกในไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งได้กำหนดมียุทธศาสตร์สำคัญไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3) พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ 4) พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ 

 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ "Organic Village” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการปีละ 4 หมู่บ้าน จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ในการสำรวจและประเมินการดำเนินงานและการทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน Organic Village ตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) โดยจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์และชุมชนในหมู่บ้านมีการบริโภคผลผลิตในชุมชนของตนเองและนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่าย ผลผลิตมีศักยภาพและสามารถผลักดันเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง ผู้นำหมู่บ้านมีทัศนคติ/จิตอาสาตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์และให้ความร่วมมือที่ดีและมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แล้วทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และหมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม 
 
โดยในปี 2560 กรมการค้าภายในมีแผนที่จะดำเนินการในการจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีกจำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดนครพนม ชัยภูมิ ลพบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและประเมินแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และหมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 
"Organic Valley” จังหวัดชัยภูมิ เป็นหุบเขาที่แยกตัวออกมา ประกอบด้วย หมู่บ้านหนองหอย หมู่บ้านหนองแก หมู่บ้านภูมิมะค่า หมู่บ้านห้อหว้า หมู่บ้านหัวนาคำ หมู่บ้านกุดชุมแสง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีการขยายตัวการผลิตอินทรีย์พร้อม ๆ กัน ในหลาย ๆ กลุ่ม ในหุบเขา เพื่อนำไปสู่การผลิตอินทรีย์ทั้งหุบเขานี้ มีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีจุดเริ่มจากกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand พ.ศ. 2560 นอกจากการทำฝ้ายอินทรีย์ แล้วยังมีการปลูกผลผลิตอินทรีย์อื่น ๆ ได้แก่ ข้าว ใบหม่อน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง ฝ้าย ซึ่งกลุ่มนี้ได้ผลักดันให้เกิดการผลิตเกษตรอินทรีย์กระจายตัวไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ โดยการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตอินทรีย์ และช่วยเหลือในการจัดหา/เชื่อมโยงการตลาด โดยใช้การตลาดนำการผลิต ช่วยให้เกิดการเกื้อกูลการผลิตระหว่างกลุ่ม/การผลิตอินทรีย์และการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือในด้านปัจจัยการผลิตอินทรีย์ผ่านเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนให้มีการขยายการปลูกเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการตลาด โดยใช้การตลาดนำ เชื่อมโยงการตลาด ให้แก่เกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการทำ MOU กับตลาด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจเรื่องราคาเป็นขั้นบันได สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ สนับสนุนการแปรรูปนวัตกรรมต่อไป และระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์กำหนดได้จัดงาน Organic & Natural EXPO 2017 ขึ้น ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานของ "Organic Valley” จังหวัดชัยภูมิ และนำสินค้ามาจำหน่ายมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th
 
News image

ไอ้เสือถอย! ชาวกันทรารมย์พอใจ “อ.อ.ป.”ยอมหยุดโค่นป่า“ดงหนองกะเตา”เพื่อปลูกยูคาฯ 1,500 ไร่

News image

มข.พร้อมจัดพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ” บนเมรุนกหัสดีลิงค์ต้นปีหน้า

News image

แอร์เอเชีย-ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รับนักท่องเที่ยวทะลักเข้าขอนแก่น

News image

ฤทธิ์พายุซัดเมืองชุมแพเสียหายยับ เร่งสำรวจก่อนจัดงบเยียวยาช่วยเหลือ

News image

“อาคม” ตรวจเอง โครงการก่อสร้างทางหลวง 226

News image

ป.ป.ท.ขอผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือให้ข้อมูลสอบโกงเงินคนยากไร้ 6.9 ล้าน บ.

News image

ม่วนซื่น! งาน 100 ปีการศึกษาเอกชนภาคอีสาน มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0

News image

ป.ป.ท.ชี้ปลอมเอกสารเบิกงบ 6.9 ล้าน ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมีมูล เร่งตั้ง กก.สอบเอาผิดยกแก๊ง

News image

แบงก์ชาติอีสานเตือนภัย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ล้วงข้อมูลผู้เสียภาษีหาประโยชน์นอกกฎหมาย

News image

“มข.” หารือโคราชเตรียมพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” ตามพินัยกรรมปีนี้

News image

โกยเงินวันละหมื่น! นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ “มันแกวหวาน” ริมทางไปงานพระธาตุพนม

News image

แม่ค้าตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ยิ้มแฉ่ง! นักเที่ยวกลับจากไหว้พระธาตุพนมแห่ชอป

News image

ชาวสวนยางอีสานใต้ร้องตั้งโรงงานแปรรูป จี้ กยท.เข้ามาซื้อยางพาราแข่งกับเอกชน

News image

อึ้ง! พบใบเสร็จซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ต.บัวบานไม่ตรงกับร้านที่ซื้อจริง

News image

กินไก่ย่างแซ่บ!ต้องไปเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางงานจัดยาวถึง 16 ม.ค.นี้

News image

เลิกทำนาปรัง! ชาวนาเมืองน้ำดำเพาะหอมแบ่งในถุงดำ เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย รายได้สูง

News image

ร้านของฝากเมืองช้างยิ้มแก้มปริยอดขายพุ่ง นักเที่ยวแห่ซื้อก่อนเดินทางกลับบ้าน

News image

หนองคายก็มีเด้อ“วังบัวแดง”ดอกบัวเริ่มบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำ

News image

ตื่นตา! ทุ่งทานตะวันโผล่กลางเมืองขอนแก่น เหลืองสะพรั่งกว่า 1.2 ต้น บนพื้นที่ 40 ไร่

News image

ไม่อยู่เฉย.. หนุ่มบุรีรัมย์เจ้าของคาร์แคร์ใช้เวลาว่างทำ “ว่าวจุฬา” ขายทั้งไทย-มาเลย์ สร้างรายได้เสริ

News image

‘ยูดีทาวน์’พับแผนศูนย์การค้าฝั่งตรงข้าม แม้ลงไปกว่า200ล้าน หันลงทุนศูนย์ประชุม

News image

ห้ามพลาด!เปิดแล้วเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ แดงสะพรั่งสุดลูกตากว่า5ไร่

News image

ชาวนาเมืองน้ำดำโอด! ขายข้าวขาดทุนยับ ได้แค่ 6,000/ตัน แนะชะลอขายเข้าโครงการรัฐ

News image

ผวา! โจรข้าวเปลือก ชาวนาที่ชัยภูมิจัดเวรยามกางเต็นท์นอนเฝ้า 24 ชม.

News image

อยู่ยากขึ้นทุกวัน! ชาวไร่ที่ขอนแก่นขุดมันกองไว้รอขายถูกโจรแสบขโมยเกลี้ยง

News image

หนังวัวควายเค็ม.. เมนูเด็ดอีสานหน้าหนาว แม่ค้าบุรีรัมย์วางขายริมถนนยิ้มนับเงินวันละ 3,000 บาท

News image

ไม่ใช่ปอบ หมอกาฬสินธุ์ชี้ป่วยโรคฉี่หนู ต้นเหตุคนตายที่หมู่บ้านนาบง

News image

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนริมน้ำชีสุดอ่วม น้ำท่วมหนัก! ย้ายนักเรียนไปสอนในวัด

News image

ชาวบ้านผวา! ยังจับไม่ได้จระเข้หลุดลงสระท้ายหมู่บ้านที่ขอนแก่น

News image

ดาวเรืองขายดีเพาะชำแทบโตไม่ทัน ชาวสวนในภูเรือปรับราคาต้นละ 30 บาท

News image

แฉทุจริตโครงการ 9101ฯเกิดทั่วประเทศ เหตุรัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณทำโครงการ

News image

ก.พาณิชย์ติวเข้มร้านสะดวกซื้อชุมชนภาคอีสาน รองรับกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการ12ล้านคน

News image

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดระบบจัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง-ปุ๋ยอินทรีย์ 163 ล้าน

News image

ผู้มีรายได้น้อยติงแจก 200 บาท/เดือนไม่เกิดประโยชน์ แนะให้เป็นก้อนรายครึ่งปี

News image

ฤทธิ์“ทกซูรี”กระทบจ.กาฬสินธุ์ อ่วม! น้ำท่วมนาข้าว-ถนนหลายสายเสียหาย

News image

ชาวบ้านตบเท้าร้องผู้การฯเมืองอุบลเร่งพนักงานสอบสวนทำคดีนายทุนรุกที่ดิน

News image

กลุ่มปลูกผักบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยพ.ร.บ.เก็บเงินผู้ใช้น้ำสาธารณะ ชี้เพิ่มภาระ วอนยกเว้นเกษตรกร

News image

ลูกละไม่ถึง 50 สตางค์...น้ำท่วมราคาพืชผักบุรีรัมย์พุ่ง แต่ “มะนาว” ถูกสุดในรอบ 30 ปี

News image

ขยายสนามบินกระบี่-ขอนแก่นรับผู้โดยสาร16ล้านคน.... อ่านต่อได้ที่

News image

ลุยส่งออก-เพิ่มรายได้ชุมชน! ก.พาณิชน์เร่งดัน “ดินเผาด่านเกวียน” ขึ้นทะเบียนGI ภายในปี 61