ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหางานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการเลี้ยงสุกรขุนภายใต้การทำสัญญาข้อตกลง

ผู้ทำการวิจัย : วไลลักษณ์ ตรันเจริญ

รายละเอียด : วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนภายใต้การทำสัญญาข้อตกลงกับบริษัทเอกชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงสุกรขุนที่มีการทำสัญญาข้อตกลงในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ว ,

15/06/10

ดูรายละเอียดงานวิจัย

 


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ที่ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น